§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu na fanpage'u https://www.facebook.com/Gold4Upl/ jest INTERCOM Marcin Masier ul. Szybka 27/4 31-831 Kraków NIP 6782810399

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook

Udział w konkursie jest nieodpłatny.

Konkurs trwa od 11.01.2019 od godziny 20:00 do 17.02.2019 do godziny 23:59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu

Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Gold4u - profesjonalna pracownia jubilersko-złotnicza, oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage'a Gold4u - profesjonalna pracownia jubilersko-złotnicza

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na fanpage profilu Gold4u - profesjonalna pracownia jubilersko-złotnicza oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) polubić fanpage Gold4u - profesjonalna pracownia jubilersko-złotnicza ( jeżeli ktoś już jest fanem obowiązuje go jedynie punkt ,,b”i ,,c”)

b) polubić post konkursowy

c) W komentarzu pod zdjęciem wybranego pierścionka napisać "GOTOWE" i podać rozmiar

d) aby otrzymać dodatkowe zgłoszenie osoba może udostępnić post konkursowy. Nie jest to jednak warunek wymagany aby wziąć udział w konkursie.

2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia w jednym konkursie.

3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie powyższych warunków zawartych w regulaminie konkursu.

4. Konkurs przebiega następująco:

a) Do 17.02.2019 do godziny 23:00 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) 19.02.2019 o 9:00 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,

c) najpóźniej w dniu 02.01.2019 o 23:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebook'a ogłaszając wyniki na fanpage Gold4u - profesjonalna pracownia jubilersko-złotnicza.

§4 Nagrody

Nagrody:

a) nagrodą główną jest srebrny pierścionek

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim zgodność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Orgnizatora oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską do Laureata (Laureat ma 14 dni do zgłoszenia się w wiadomości prywatnej po ogłoszeniu wyników) 

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza na fanpage Gold4u - profesjonalna pracownia jubilersko-złotnicza, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres

Intercom Marcin Masier Szybka 27/4 31-831 Kraków

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.