1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu na fanpage'u instagram https://www.instagram.com/gold4u_pracownia_jubilerska/ oraz facebook https://www.facebook.com/Gold4Upl jest INTERCOM Marcin Masier ul. Makuszyńskiego 22 lok. U1, 31-752 Kraków NIP 6782810399

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Instagram i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

5. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram i Facebook.

6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

7. Konkurs trwa od 05.04.2022 do 01.05.2022. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

8. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

2. UCZESTNICY [GŁOSUJĄCY, KOMENTUJĄCY]

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nie posiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Instagram, przestrzegające regulaminu https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Gold4u - profesjonalna pracownia jubilersko-złotnicza, oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage'a Gold4u - profesjonalna pracownia jubilersko-złotnicza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto zwycięzca jest zobowiązany do przesłania oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania nagrody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z wydaniem nagrody w konkursie przez administratora danych danych osobowych INTERCOM Marcin Masier. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagrody oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania.”

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na fanpage’u profilu Gold4u - profesjonalna pracownia jubilersko-złotnicza oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

3. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zamieszczony w Poście konkursowym zadanie konkursowe: W komentarzu pod postem konkursowym napisz swój rozmiar palca i który pierścionek chciałabyś wygrać. Udostępnienie posta nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.

2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia w jednym konkursie.

3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie powyższych warunków zawartych w regulaminie konkursu.

4. Konkurs przebiega następująco:

a) Do 01.05.2022 do godziny 23:59 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) 04.05.2022 o 9:00 Jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,

c) najpóźniej w dniu 04.05.2022 o 23:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

5. Organizator ogłosi wyniki ze zwycięzcami publikując post na fanpage Gold4u - profesjonalna pracownia jubilersko-złotnicza.

 

4. NAGRODY

1. Nagrodą główną są 3szt. srebrnych pierścionków (po 1szt. dla zwycięzcy na Facebook):

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim zgodność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Organizatora oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską do Laureata (Laureat ma 14 dni do zgłoszenia się w wiadomości prywatnej po ogłoszeniu wyników) .

 

5. PRAWA AUTORSKIE I INNE

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza na fanpage Gold4u - profesjonalna pracownia jubilersko-złotnicza, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres:

Intercom Marcin Masier 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 22 lok. U1

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

6. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.